Facebook
ДГ 2 Щастливо детство
Детска градина в град Варна

Мисия и визия

 

М И С И Я

Мисията на детската градина ,като обществена и образователна институция е да възпитава ,обучава,социализира и отглежда децата,чрез високо хуманни средства и подходи,така,че да предлага високо качество на живот на детето ,дори повече от колкото е възможно в семейството - интерактивна среда,интерактивни методи,богата дидактична  и игрова база,постоянна квалификация на учителите,ежедневно взаймодействие с родителите,удовлетворяване потребностите на всяко дете,зачитане на интересите на детето ,обща и допълнителна подкрепа,изграждане на увереност и творческа активност.

Тя се основава на въведените добри практики,традициите,запазени през десетилетията от основаването на градината,постигнатите резултати,ценностите и вярванията,организационната култура,оценките на различните институции и родителите,Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО),който урежда обществените отношения,свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование,както и с устройството ,функциите ,организацията и финансирането на системата на предучилищното образование.

Мисията се отнася до всички участници в предучилищното образование - децата,учителите,директора и другите педагогически специалисти - ресурсен учител ,логопед ,психолог ,както и родителите.Всички те формират една общност ,която трябва да взаймодейства чрез различни форми за сътрудничество ,ефективна комуникация и отношение на загриженост за благополучието на децата,за изпълнение на мисията ,визията ,изпълнявайки възложени от закона права и отговорности.

Цялостната педагогическа дейност в детската градина е насочена към изпълнението на ДОС за предучилищно образование ,както и към развитие на детската личноист  чрез удовлетворяване на естетическите и познавателните потребности ,формиране на чувства за оценка и уважение,принадлежност и любов сигурност и задоволяване на физиологичните потребности на всяко дете.

 

В И З И Я

Визията на ДГ2 "Щастливо детсво" е детска градина на образовани  ,компетентни,щастливи и самоуверени ,талантливи деца - знаещи,можещи,деца с култура и ценности - полезни за обществото.Център за развитие на личността на детето и на общността чрез средствата на изкуството и културата,водещо и популярно детско заведение ,конкурентноспособно и проспериращо ,устойчиво и пазарно ориентирано.

Детско заведение на истински щастливи деца,учители,родители.Място със собствен стил и облик , групово  разпределение съобразено с възрастта на децата.

Знания и умения,подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските цености за личностен просперитет на деца и учители,насочено към позитивно общуване  между различните субекти ,постигане на личен успех на детето.

Високо качествена работа на педагогическия екип с педагогическа кауза,с творчески подход и всеотдайност към децата и стремеж към самореализация и себеутвърждаване ,пазарно поведение и прагматична нагласа ,повишаване на квалификацията и образованието.Представяне на добри педагогически практики пред родителската общественост - педагогически ситуации,празници,тържества и др. творчески изяви на децата.Използване на иновативни техники - мултимедия за постигане на образователните цели.Семейството - гарант и опора за благоденствието на децата,за постигане на бързо ,сигурно и пряко благополучие и комфорт на децата.Център за родители ,намиращи подкрепа ,сътрудничество и взаймодействие с детската градина за развитие личността на детето.

 

Стратегия за развитие на ДГ №2 "Щастливо детство" за периода 2021 - 2025г.